ตามรอยเมธีพุทธทาส ๓๐ ปีจากไป - Book Time: be wise in time
ธรรมะพุทธทาส
ตามรอยเมธีพุทธทาส ๓๐ ปีจากไป

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาปก: 250.00 บาท
ราคาขาย: 225.00 บาท
ประหยัด: 25 บาท (10 %)
ตามรอยเมธีพุทธทาส ๓๐ ปีจากไป
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม
แชร์: line

ในวาระ ๓๐ ปีแห่งการจากไปของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทฺปญฺโญ) หรือพุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์ได้คัด ความเรียงบทสัมภาษณ์ ๓๐ บท ของ ๓๐ ผู้ที่ก้าวตามรอยสืบสานปณิธานของท่าน โดยคัดตามต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มใหญ่ “ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปี พุทธทาส” โดยมิได้เรียบเรียงหรือเพิ่มเติมแก้ไข ด้วยต้องการให้เป็นการชิมลอง ประสบการณ์ การศึกษาหรือเข้าถึงธรรม ผ่านถ้อยคำและแบบอย่างของบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างศาสนา ต่างวัย ซึ่งมากคุณค่าทั้ง ๑๐๐ คน การคัดมาเพียง ๓๐ คน ก็เพื่อให้เป็นหนังสือเล่มน้อย อ่านง่าย และมุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังที่กำลังสนใจศึกษาธรรมะของท่านอาจารย์

สารบัญ

1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

2. พระไพศาล วิสาโล

3. สุลักษณ์ ศิวรักษ์

4. น.พ. ประเวศ วะสี

5. ศ.เกียรติคุณ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

6. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

7. บาทหลวงวิชัย โภคทวี

8. หัจญีประยูร และ สุภา วทานยกุล

9. พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

10. พระสิงห์ทอง เขมิโย

11. โกวิท อเนกชัย (เขมานันทะ)

12. ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช

13. เมตตา พานิช

14. อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

15. สันติกโร

16. ประชา หุตานุวัตร

17. กรุณา กุศลาสัย

18. ชนิด สายประดิษฐ์ (จูเลียต)

19. อังคาร กัลยาณพงศ์

20. ศ. ดร. ระวี ภาวิไล

21. น.พ. ประสาน ต่างใจ

22. ถาวร สิกขโกศล

23. ดร. ประมวล เพ็งจันทร์

24. บัญชา เฉลิมชัยกิจ

25. น.พ. บัญชา พงษ์พานิช

26. คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์

27. เดชา ศิริภัทร

28. พจนา จันทรสันติ

29. ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

30. มาโนช พุฒตาล

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books
พุทธทาสภิกขุ
฿320.00 ฿100
ชัยพร นำประทีป
฿295.00 ฿250
พุทธทาสภิกขุ
฿500.00 ฿350
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿49.5
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿49.5
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿49.5
พุทธทาสภิกขุ
฿35.00 ฿31.5
พุทธทาสภิกขุ
฿55.00 ฿49.5

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: cs@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744