Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > สวนโมกข์เสวนา

[สวนโมกข์เสวนา] กิจกรรมสวนโมกข์เสวนา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
02/1/2557 โดย Webmaster

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๑ โถงกิจกรรม 

 จัดโดย สนพ.สุขภาพใจ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

 เสาร์ที่ ๔ ม.ค. หัวข้อ “งานธรรมโฆษณ์ฝ่ายหญิง” 
โดย คุณวัลภา นภาคำรณฤทธิ์ สวนอุศมมูลนิธิ ผู้ถวายงานธรรมโฆษณ์ พุทธทาสภิกขุ 

เสาร์ที่ ๑๑ ม.ค. หัวข้อ “นิทานธรรมสำหรับเด็ก” 
โดย นักเล่านิทานจาก สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค

 เสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. หัวข้อ “ครูผู้สร้างโลก”
โดย อ.ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง 

 เสาร์ที่ ๒๕ ม.ค. เปิดกรุธรรมพุทธทาสกับพระเทพ ฐิตปุญฺโญ 
หัวข้อ “รวมบันทึกข้อคิดพุทธทาส” เรื่องเล่าจากพระเลขานุการพุทธทาสภิกขุ

 

หมายเหตุ

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

 

 

กำหนดการของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน กรุณาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางhttps://www.facebook.com/buddhadasaarchives หรือโทร.สอบถาม
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ฝ่ายกิจกรรม สวนโมกข์กรุงเทพ โทร. ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ทุกวันแบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts