บทความ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ ชมภาพวาดดินสอชุดธรรมชาติสนทนา
7/5/58 โดย PR

โครงการอุทยานการเรียนรูแหงความรักและสันติภาพพิพิธภัณฑแม ภายใตมูลนิธิสานแสงอรุณ ขอเชิญทาน รวมงาน พิธีเปดงานแสดงภาพวาดดินสอ ชุด “ธรรมชาติสนทนา” โดย ครองศักดิ์ จุฬามรกต ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-21.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

การแสดงดนตรสี ด โดย มงคล อุทก และผองเพื่อน บรรยายเรื่อง ระบบโลก ธรรมชาติวิกฤติ โดย ดร.เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ) เสวนา“รักแม- รักพงศพฤกษ”โดยพระสันติพงษเขมะปญโญอ.รติยา จันทรเทียรและ ดร.สุภาภรณ  ปติพร การแสดงดนตรีสด โดย มงคล อุทก และผองเพื่อน ขับขานบทกวีโดยเนาวรัตนพงษไพบูลยและศิวกานทปทุมสูตร พิธีเปด โดย “ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล” ชมศิลปะและสนทนาตามอัธยาศัย
ภาพวาดดินสอชุด “ธรรมชาติสนทนา” จัดพิมพพ รอมจําหน่ายภายในงาน โดยรายได้มอบใหโครงการอุทยาน การเรียนรูแหงความรักและสันติภาพพิพิธภัณฑแม เพื่อใชดําเนินงานตามวิสัยทัศน ที่วา “เปดสูการเรียนรูตลอดชีวิต มุงฟนฟู และพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของคน เพื่อดุลยภาพในการ ดํารงอยูพึ่งพา สูความสุขสงบ สันติ อยางยั่งยืนของสรรพชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อใหมีแหลงเรยี นรูที่ทรงคุณคา เปนพลังหนึ่งในการสรางวัฒนธรรม สรางสรรค เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2. เพื่อฟนฟู และสรางเสริมจิตวิญญาณแหงความเปนแม ใหมีนัยยะที่สําคัญใน การพัฒนาชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 3. เพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ แหลงทองเที่ยวที่สรา งสรรค มีคุณคาทางดาน ศิลปวัฒนธรรม จิตใจ และสภาวะสิ่งแวดลอม ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล 4. เพื่อใหเปน แหลงจัดกิจกรรม ที่แสดงออกใหเห็น ถึงการรวมมือ รวมใจกันของมนุษยชาติ
ขอเชิญทานผูสนใจในงานศิลปะ มาชมภาพวาดดินสอ ชุดธรรมชาติสนทนา ดังกลาว ซึ่งจะจัดแสดง บริเวณโถงชั้น 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 14 – 30 พฤษภาคม 2558 
เพิ่มเติมขอมูลที่ Facebook : อุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑ “แม” / Mother’s Spiritual Museum

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744