Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > ธรรมะ

[ธรรมะ] อาสาฬหบูชา วันอิสรภาพของมนุษย์โลก
19/07/2559 โดย ส. สุภเมธี

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า “ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร” เป็นครั้งแรก ทำให้ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคล และได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระพุทธเจ้า เป็นภิกษุองค์แรกในพระศาสนา และเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลก ทำให้พระรัตนตรัย ครบบริบูรณ์ทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

นอกจากนี้แล้ว วันอาสาฬหบูชา ยังถือว่าเป็น “วันอิสรภาพของมนุษย์โลก” เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนา และนำธรรมะมาเปิดเผยแก่มนุษย์ให้ได้รับอิสรภาพ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์มานาน ด้วยธรรมะที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งท่านโกณฑัญญะเป็นคนแรก ที่ได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้ว ได้พบอิสรภาพของชีวิต คือ ได้ดวงตาเห็นธรรมดังกล่าว

 

วันอาสาฬหบูชาคือวันอิสรภาพของมนุษย์โลก นี้ ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ในหนังสือธรรมโฆษณ์ (เล่ม อาสาฬหบูชาเทศนา ธรรมทานมูลนิธิ จัดพิมพ์ปี 2524) อย่างน่าสนใจว่า

 

“ วันอาสาฬหบูชานี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชนิดที่ทำให้เป็นอิสระออกมาจากอำนาจของพญามาร ซึ่งมีชื่อว่า ตัวกูหรือของกู เราควรจะพอใจในวันเช่นนี้ ว่าเป็นวันสำคัญสำหรับเรา มีความหมายยิ่งสำหรับเรา คือเป็นวันที่เราเป็นอิสระจากพญามาร คำว่า “เรา” ในที่นี้หมายถึงมนุษย์โลก ไมใช่เฉพาะเราคนเดียว แต่หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายทั่วไปเป็นส่วนรวมและหมายถึงในด้านในคือด้านจิตใจ ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดได้ ในภายในของตนๆ

มองดูภายในแล้ว มนุษย์เพิ่งพบแสงสว่างของอิสรภาพครั้งแรกในวันนี้ เป็นอิสรภาพหรือเป็นแสงสว่างที่แท้จริง ควรแก่ความชื่นชมยินดี ไม่เหมือนอิสรภาพ หรือแสงสว่างหลอกๆ ที่เคยหลงใหลกันอยู่ และกำลังหลงใหลกันอยู่ จนกระทั่งบัดนี้...

“อาสาฬหบูชา” เป็นวันที่เราอยากจะเรียกกันตามประสาพวกเราชาวพุทธว่า เป็นวันอิสรภาพของมนุษย์โลก คือ มนุษย์ชาติได้ประสบแสงสว่างและได้รับอิสรภาพโดยแท้จริงในวันนี้ เพราะการกระทำของพระพุทธเจ้าที่เรียกกันว่า ธัมมจักกัปปวัตตนะ กล่าวคือ การยังธรรมจักรให้เป็นไปในหมู่มนุษย์”

 

จึงกล่าวได้ว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันอิสรภาพของมนุษย์โลก เพราะทำให้มนุษย์ได้พ้นจากทุกข์ จากปัญหานานัปการ ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ได้พบอิสรภาพของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสรภาพทางด้านจิตใจอย่างแท้จริง

 

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา

พิธีกรรมที่นิยมทำเนื่องในวันอาสาฬหบูชา คือ การทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียน ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยเราที่สืบต่อกันมายาวนาน ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชำระล้างจิตใจเราให้สะอาด ผ่องใส มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้...


แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts