Book Time: be wise in time 
 

หน้าแรก > ธรรมะ

[ธรรมะ] เข้าพรรษา เวลาพิเศษของชาวพุทธ
20/07/2559 โดย ส. สุภเมธี

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ ไม่ไปค้างแรมที่อื่นๆ ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

 

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งตลอด ๓ เดือน แก่พระภิกษุนั้น ก็เพื่อให้พระภิกษุได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินทาง ซึ่งอาจเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด ๓ เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระภิกษุจะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

 

วันเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ วัน คือ

      วันเข้าปุริมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาแรก ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (วันออกพรรษา)

แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมี ๘ สองหน ก็จะเลื่อนไป เริ่มจำพรรษาในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง

     วันเข้าปัจฉิมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาหลัง ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ไปจนถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ในประเทศไทย พระภิกษุส่วนใหญ่จะจำพรรษาในช่วงปุริมพรรษา หรือ พรรษาแรกมากกว่าปัจฉิมพรรษา หรือ พรรษาหลัง ยกเว้นพระภิกษุที่อาพาธ หรือ มีกิจจำเป็นจึงจะอธิษฐานจำพรรษาในช่วงปัจฉิมพรรษา ส่วนการที่มีเดือน ๘ สองหน หรือ ปีอธิกมาส ก็เพราะเป็นการนับทางจันทรคติ (ข้างขึ้น-ข้างแรม) ซึ่งแต่ละปีจะมีจำนวนวันน้อยกว่าการนับทางสุริยคติ (นับอย่างปัจจุบัน) ทำให้ต้องเพิ่มเดือนในบางปีเพื่อชดเชยจำนวนวันที่หายไป มิให้ปีทางจันทรคติและสุริยคติคลาดเคลื่อนกันไปมาก

 

ประโยชน์และความสำคัญของการเข้าพรรษา สรุปได้ดังนี้

๑. ช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงฤดูฝน ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ดังนั้น การกำหนดให้พระภิกษุหยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์

๒. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา ๘-๙ เดือน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน

๓. เป็นเวลาที่พระภิกษุจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา

๔. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาต่อไป

 

วันเข้าพรรษา ถึงแม้ว่าจะเป็นกิจหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ แต่พุทธศาสนิกชน ก็ถือโอกาส อันดีนี้ บำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษ เช่น ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อละเว้นสิ่งไม่ดี และพยายามประกอบความดีในช่วงนี้อีกด้วย

 

อ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/wiki
  • http://www.culture.go.th/cday/index.php?option

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Posts