บทความ

มาฆบูชาแห่งความรัก
11 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ส.สุภเมธี

วันแห่งความรัก ที่รู้จักกันดีในปัจจุบันก็คือ วันวาเลนไทน์  ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่เตรียมมอบของขวัญพิเศษ หรือแสดงความรักต่อกันในวันนี้ โดยหวังว่า จะได้รับความพึงพอใจจากคนที่ตนรัก ซึ่งเป็นการแสดงความรักเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง   ในทางพระพุทธศาสนา  หากจะหมายถึงวันแห่งความรัก ก็คงเปรียบได้กับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประกาศหลักธรรมไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังได้นำมาศึกษาปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การละชั่ว  ทำดี  ทำจิตใจให้ผ่องใส  เป็นคำสอนที่มุ่งให้มนุษย์ทุกคนมีความรัก ความเมตตาต่อกัน ไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนกัน  ไม่ว่าในกรณีใดๆ  จากหลักการนี้ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความปรารถนาของพระพุทธองค์ที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซึ่งถือว่า เป็นเป็นความรักที่แท้จริง 

ความสำคัญของวันมาฆบูชา 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม 

วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน ในสมัยพุทธกาล คือ

 

๑. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕  ค่ำ เดือน  ๓ ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์       

 ๒. มีพระสงฆ์จำนวน ๑๒๕๐  รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖

 ๔. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"       

 

 

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติ 

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้ 

 

หลักการ  ๓

๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง  ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ทำบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มี ๑๐ ประการ อันเป็นความชั่ว ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม  ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ

๓. การทำจิตให้ผ่องใส  ได้แก่ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ ด้วยการถือศีลและบำเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา

 

อุดมการณ์  ๔

๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ

๒. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทำร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น

๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ

๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้ จากการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘

 

วิธีการ  ๖

๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร

๒. ไม่ทำร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๓. สำรวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม

๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ

๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

 

กิจกรรมในวันมาฆบูชา

การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา คือ ในตอนเช้า ควรไปทำบุญ ตักบาตร หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร  ช่วงบ่าย ฟังพระเทศน์ เจริญสมาธิภาวนา พอถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูปเทียนไปเวียนเทียน ๓ รอบที่พระอุโบสถ โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน ๓ รอบ  และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ในโอกาสวันมาฆบูชานี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ใช้วันนี้ เป็น “วันแห่งความรัก” ด้วยการ “เดินตามรอยพระพุทธองค์ ด้วยมอบความรัก ความเมตตาต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และเพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดดี คิดดี ทำดี ไม่คิดร้ายทำลายผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ เพียงเท่านี้ สังคมทุกแห่งก็จะเกิดสงบสุข และโลกเราก็จะบานสะพรั่งด้วย ความรักสีขาว ที่สะอาด บริสุทธิ์และปลอดพิษภัย

 


---------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลจาก : http://dday.exteen.com/20080221/entry-2   https://www.dek-d.com/board/view/1600635/ 

หนังสือที่น่าสนใจ

ประมวลความรัก 
ประพันธ์โดย ประมวล เพ็งจันทร์
ราคา 120.00 บาท
ชีวิตกับความรัก 
ประพันธ์โดย เขมานันทะ
ราคา 90.00 บาท




แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744