หมวดหนังสือ :
ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ > วัฒนธรรม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ความเป็นมาชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้าง ตอนต้น

ผู้เขียน: มหาบุนมี เทบสีเมือง

ผู้แปล: ไผท ภูธา

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9786161401238

Barcode: 9786161401238

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 408 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: ปอนด์

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังเกี่ยวกับการเขียนประวัติศาสตร์อาณาจักรลาวล้านช้าง เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตภายใต้ระบอบศักดินาอาชญาสิทธิ์ มีความจำเป็นต้องกล่าวถึงกษัตริย์แต่ละพระองค์ว่ามาจากไหน มาด้วยวิธีใด จุดเด่นของแต่ละพระองค์ ตลอดจนบรรยากาศแวดล้อม เมื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพียงพอแล้วจึงจะมีจินตนาการอันถูกต้อง มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมของชนชาติลาว ในแต่ละยุคสมัย

1. สมัยสังคมชนเผ่า

1. ด้านจินตนาการ ลัทธิความเชื่อถือดั้งเดิม

1.1 วัฒนธรรมหินดาว

1.2 วัฒนธรรมเสาหินตั้ง

1.3 วัฒนธรรมไหหิน

1.4 วัฒนธรรมไหดินเผา

1.5 ประเพณีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน

2. วิวัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม

2.1 ด้านเศรษฐกิจ

2.2 ด้านสังคม

2.3 ด้านการเพาะปลูก

2.4 ด้านการหลอมโลหะ

2.5 วัฒนธรรมฆ้องบั้งทองสำริด

2.6 การผลิตเกลือสินเธาว์

2.7 การผลิตผ้าทอ

3. วิวัฒนาการด้านภาษา

3.1 วิวัฒนาการภาษาลาว

3.2 วิวัฒนาการอักษรลาว

3.3 วิวัฒนาการด้านภาพเขียน

4. การประดิษฐ์แคน เครื่องดนตรีประจำเผ่าลาว

2. สมัยนครรัฐและอาณาจักร

1. ก่อตั้งนครรัฐ

2. ก่อตั้งอาณาจักรลาวโคตรบูร

3. สถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

3.1 วิวัฒนาการด้านภาษาลาว อักษรลาว

3.2 บางหลักฐานเกี่ยวกับอักษรลาว

4. วิวัฒนาการด้านสถาปัตยกรรม

4.1 สิมวัดวิชุน

4.2 พระธาตุหมากโม

4.3 สิมวัดเชียงทอง

4.4 หอพระแก้ว

4.5 พระธาตุหลวง

4.6 พระธาตุอิงฮัง

4.7 หอไตรปิฎกวัดอินแปง

4.8 หอไตรปิฎกวัดสีสะเกด

ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างสมัยสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

1. สภาพการณ์ในอาณาจักรขอม

2. สภาพการณ์ในอาณาจักรลาวล้านนา

2.1 พระยามังรายตีเมืองพะเยา

2.2 พระยามังรายตีเมืองลำพูน

2.3 พระยามังรายตีหัวเมืองมอญ

2.4 พระยามังรายตีเมืองพม่า

2.5 พระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่

2.6 พระยามังรายตีเมืองลำปาง

3. สภาพการณ์ในอาณาจักรสุโขทัย

3.1 พระร่วง กษัตริย์สุโขทัย

3.2 หลักฐานจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

3.3 อาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองและอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจ

4. สภาพการณ์ในอาณาจักรอยุธยา

4.1 กุรุนทะนครหรืออยุธยาทวารวดีตั้งขึ้นก่อนขอมมีอำนาจ

4.2 อยุธยาชื่อว่า “สยาม” ตามสุโขทัย

5. สภาพการณ์ในอาณาจักรจีน

5.1 จอมจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้

5.2 ลำดับราชวงศ์จีน

5.3 กุบไลข่านแห่งราชวงศ์มองโกล

6. สภาพการณ์ในอาณาจักรเวียดนาม

6.1 มองโกลบุกเวียดนาม

6.2 อาณาจักรเวียดนามภายใต้อำนาจจีน

6.3 เวียดนามภายใต้การปกครองของจีนราชวงศ์หมิง

7. สภาพการณ์ในอาณาจักรพม่า

7.1 ชนเผ่าต่าง ๆ ในพม่า

7.2 วิวัฒนาการของประเทศพม่า

7.3 การแผ่อิทธิพลของอาณาจักรพม่า

ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น

1. สภาพการณ์ระยะสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

1.1 พระยาลังธิราช ปฐมกษัตริย์แห่งเชียงทอง

1.2 เจ้าฟ้าเงี้ยว พระบิดาเจ้าฟ้างุ่ม

2. พระเจ้าฟ้างุ่มสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง

2.1 ข้อมูลใหม่ เจ้าฟ้างุ่มอยู่เมืองขอมในวัยเยาว์

2.2 ดินแดนรอบข้างอาณาจักรลาวล้านช้างสมัยพระเจ้าฟ้างุ่ม

2.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและลักษณะสังคมฮีตคองที่เข้มแข็งในสมัยเจ้าฟ้างุ่ม

3. เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม

3.1 รัชกาลพระเจ้าอุ่นเมือง (สามแสนไท)

3.2 รัชกาลพระเจ้าล้านคำแดง

3.3 ระยะบ้านเมืองเกิดความปั่นป่วนนาน 10 ปี

3.4 รัชกาลพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว

3.5 รัชกาลพระเจ้าแท่นคำหรือสุวรรณบัลลังก์

3.6 รัชกาลพระเจ้าหล้าแสนไท

3.7 รัชกาลเจ้าชมพู

3.8 รัชกาลพระเจ้าวิชุลละราช

3.9 รัชกาลพระเจ้าโพธิศาละราช

3.10 รัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

3.11 นครหลวงเวียงจันทน์รัชสมัยพระสุมังคละอัยโกโพธิสัตว์

3.12 รัชกาลพระอุปราชวรวังโส

3.13 รัชกาลพระสุมังคละอัยโกโพธิสัตว์ (ครั้งที่ 2)

3.14 รัชกาลพระยานครน้อย

3.15 รัชกาลพระหน่อแก้วกุมาร

3.16 รัชกาลพระวรวงศาธรรมิการาช

3.17 รัชกาลพระอุปยุวราช

3.18 รัชกาลพระบัณฑิตโพธิศาละราช

3.19 รัชกาลพระหม่อมแก้ว

3.20 รัชกาลพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราช

3.21 รัชกาลเจ้าองค์หล่อ

3.22 รัชกาลเจ้านันทะราช

3.23 รัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2

ภาค 4 เอกสารต่อท้าย

1. แผนที่แสดงเขตการปกครอง (แขวง) และแม่น้ำต่างๆ

2. ลำดับกษัตริย์และผู้ปกครองลาวสมัยหลวงพระบางถึง สปป. ลาว

3. ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง | Related Books