หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > ธรรมะชุดธรรมโฆษณ์

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 380.00 บาท
ราคาขาย: 342.00 บาท

ประหยัด: 38 บาท (10 %)

ติดต่อสอบถามได้ทาง
webmaster@booktime.co.th ค่ะ

sendLINE

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744099556

Barcode: 9789744099556

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: x ซ.ม.

จำนวนหน้า: 652 หน้า

ปก: ปกแข็ง

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

หลักปฏิบัติอันเป็นเครื่องมือทำลาย ตัวกู-ของกู โดยตรง และรุนแรง!!

หนังสือเล่มนี้ เป็นการบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุที่มุ่งหมายอบรมสั่งสอนเป็นการภายในเฉพาะภิกษุผู้บำเพ็ญสมณธรรมที่สวนโมกขพลารามเท่านั้น จึงเป็นคำสอนที่ตรงไปตรงมา รุนแรง และไม่ประสงค์ให้ทำการเผยแพร่เป็นสาธารณะทั่วไป ซึ่งท่านผู้อ่านจะพบคำสั่งดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างบรรยายหลายครั้งหลายหน พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการสั่งห้ามนั้นด้วย

อย่างไรก็ดี ได้มีผู้ศรัทธารบเร้าขอฉันทานุมัติในการจัดพิมพ์เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมตามที่บรรยาย ก็ได้ยอมเปลี่ยนใจ เช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยสอน เพื่อผู้มีดวงตาเห็นธรรม ฉันใดก็ฉันนั้น!

หนังสือเล่มนี้กว่าจะได้อ่านก็ยากยิ่ง และหากลงได้ชอบใจในคุณของ “ความว่าง” แล้ว พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว่า บุคคลนั้นจะหลุดพ้นด้วยปัญญาในชาติปัจจุบันนี้!!

สารบัญ

คำนำ

ภาคนำ
๑. ธรรมปาฏิโมกข์คืออะไร
๒. ธรรมปาฏิโมกข์ปริทรรศน์

ภาคเรื่อง
๑. ยกหูชูหาง
๒. ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส
๓. อาทิพรหมจรรย์
๔. อยู่ที่สวนโมกข์นี้ ทำอะไร
๕. ภูมิต่างๆ และแนวครองชีวิต
๖. ความอิ่มที่ไม่ต้องกิน
๗. คนไม่ให้ความยุติธรรมแก่ธรรมะ
๘. การงานเป็นการปฏิบัติธรรม
๙. เรื่องของคนสูงอายุ และขณิกวาท-อขณิกวาท
๑๐. เรื่องได้ เรื่องเสีย เรื่องหยุด
๑๑. เรื่องได้-เรื่องเสีย (ต่อ)
๑๒. เรื่องได้-เรื่องเสีย (ต่อ)
๑๓. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
๑๔. ธรรม
๑๕. แต่งงาน กับสุญญตา
๑๖. ระบบบ้าๆ บอๆ ของเราจะใช้ได้หรืองไม่
๑๗. ทำงานด้วยจิตว่าง
๑๘. ธรรมชาติ
๑๙. ธรรมชาติ (ต่อ)