โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม
แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์


ราคาปก: 60.00 บาท
ราคาขาย: 54.00 บาท
ประหยัด: 6 บาท (10 %)
แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744097873
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14 x 16.5 ซ.ม.
120 หน้า
ปกอ่อน
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

เป็นธรรมบรรยายอบรมภิกษุสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ แต่ยังมิได้ถ่ายทอดออกเป็นตัวอักษร จึงขอนำเอามาแต่เพียงภาคผนวก ตอนว่าด้วยภาวนา ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ต้องศึกษาก่อน เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึง ความไม่ยึดมั่นถือมั่น หรือความไม่น่าเอา - ไม่น่าเป็น ซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสยืนยันว่า เป็นทางลัดสั้นที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ และครอบคลุมการปฏิบัติทุกขั้นตอน ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘, วิมุตติ - ความหลุดพ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้แสดงหลักการในการก่อตั้งสวนโมกข์ตั้งแต่เร่ิมแรกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยยึดเอาพระบาลีหรือพระไตรปิฎกเป็นหลัก มากกว่าที่จะยึดติดครูบาอาจารย์ หรือสำนักต่างๆ และให้ถือว่าทุกคนเป็นกัลยาณมิตร ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติธรรม ไม่มีใครเป็นอาจารย์ หากแต่ใช้ธรรมวินัยเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทั่วๆ ไป พึงอ่าน

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744