หมวดหนังสือ :
ศาสนาและปรัชญา > ธรรมะพุทธทาส > โครงการพุทธทาส 100 ปี หนังสือดี 100 เล่ม

กลับหน้าหมวดหนังสือ

ราคาปก: 60.00 บาท
ราคาขาย: 54.00 บาท

ประหยัด: 6 บาท (10 %)


ใส่รถเข็น

แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์

ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

ผู้แปล: -

ภาพประกอบ: -

พิมพ์ครั้งแรก:

ISBN: 9789744097873

Barcode: 9789744097873

สำนักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14 x 16.5 ซ.ม.

จำนวนหน้า: 120 หน้า

ปก: ปกอ่อน

เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


sendLINE

เรื่องย่อ

เป็นธรรมบรรยายอบรมภิกษุสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ แต่ยังมิได้ถ่ายทอดออกเป็นตัวอักษร จึงขอนำเอามาแต่เพียงภาคผนวก ตอนว่าด้วยภาวนา ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ต้องศึกษาก่อน เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึง ความไม่ยึดมั่นถือมั่น หรือความไม่น่าเอา - ไม่น่าเป็น ซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาสยืนยันว่า เป็นทางลัดสั้นที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ และครอบคลุมการปฏิบัติทุกขั้นตอน ทั้งศีล สมาธิ ปัญญา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘, วิมุตติ - ความหลุดพ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้แล้ว ท่านยังได้แสดงหลักการในการก่อตั้งสวนโมกข์ตั้งแต่เร่ิมแรกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยยึดเอาพระบาลีหรือพระไตรปิฎกเป็นหลัก มากกว่าที่จะยึดติดครูบาอาจารย์ หรือสำนักต่างๆ และให้ถือว่าทุกคนเป็นกัลยาณมิตร ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติธรรม ไม่มีใครเป็นอาจารย์ หากแต่ใช้ธรรมวินัยเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทั่วๆ ไป พึงอ่าน