ธรรมะชุดธรรมโฆษณ์
แก่นพุทธศาสน์


ราคาปก: 120.00 บาท
ราคาขาย: 96.00 บาท
ประหยัด: 24 บาท (20 %)
แก่นพุทธศาสน์
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก
ISBN 9789744091024
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
14.5 x 21 ซ.ม.
184 หน้า
ปกแข็ง
อาร์ตมัน 4 สี

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆ ที่มีกล่าวอยู่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น". เรื่องมันมีอยู่ในพระบาลี มัชฌิมนิกายว่า คราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่า พระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัส ถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านว่าได้. พระองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" : สพฺเพ ธมฺมา แปลว่า สิ่งทั้งปวง นาลํ แปลว่า ไม่ควร, อภินิเวสาย - เพื่อจะยึดมั่นถือมั่น ; สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่า ถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา, ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพุทธศาสนา

Other Online Stores:

Lazada   Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744