ชุดหนังสือ
ชุดที่ 4 คู่มือมนุษย์ 3 เล่ม


ราคาปก: 520.00 บาท
ราคาขาย: 468.00 บาท
ประหยัด: 52 บาท (10 %)
ชุดที่ 4 คู่มือมนุษย์ 3 เล่ม
ผู้เขียน: พุทธทาสภิกขุ

พิมพ์ครั้งแรก -
ISBN 5807042880004
สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
x ซ.ม.
- หน้า
ปกแข็ง
ถนอมสายตา

แบ่งปันให้เพื่อน | Share to your friends


เรื่องย่อ

คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

เรื่องย่อ
รวบ รวมคำบรรยายตุลาการิกธรรม ; ว่าด้วยใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา, กฎไตรลักษณ์, อุปาทานขันธ์, ศีล สมาธิ และวิปัสสนา ตามหลักสูตรในรูปเทคนิคอริยบุคคลกับการละกิเลส, พุทธศาสนากับคนทั่วไป, ตุลาการตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนา

 

คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม

เรื่องย่อ
คู่ มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ และ คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม หนังสือสำคัญอันชาวโลกจักต้องมีไว้ศึกษาคู่กัน เล่มแรก คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ บรรยายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามคำอาราธนาของ ฯพฯ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้มีแนวคิดให้มีการบรรยายธรรมโดยท่านพุทธทาสภิกขุในกรุงเทพมหานครหลายครั้ง ครั้งนี้ (พ.ศ. ๒๔๙๙) เป็นที่มาของหนังสือที่ใครก็ตาม อาชีพใดก็ตามอ่านแล้วเกิดประโยชน์ เป็นเล่มที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงเป็นอันมาก เล่มที่สอง คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม บรรยายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นเล่มที่มีการค้นพบตามคำบรรยายท้ายเล่ม ว่าเป็นเล่มประกอบเพ่ิมเติมให้คำบรรยายในคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ชัดแจ้งยิ่งขึ้น คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม มีการทำเชิงอรรถเชื่อมโยงกับคู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ทำให้สะดวกแก่การค้นหา คู่มือมนุษย์เล่มแรกทำให้ได้รับประโยชน์มากแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ แต่ถ้าจะให้ครอบคลุมตามเจตนาขององค์บรรยาย ต้องเพิ่มเติมบรรสานสอดคล้องด้วยเล่มที่สอง

 

คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ

เรื่องย่อ
คู่ มือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต ผลงานอมตะของพุทธทาสภิกขุที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแสงธรรมส่องทางให้ผู้ คนได้เดินไปสู่ความสุข โดยพระภิกษุผู้ย่อ ไกวัลยธรรม ฉบับที่ท่านพุทธทาสภิกขุประสงค์จะพิมพ์ คูมือมนุษย์ ฉบับย่อ เป็นหนังสือรวมหลักสำคัญทางพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนบรรลุผลสุดท้ายถึงนิพพาน ทำให้เข้าถึงหลักที่แท้จริงโดยทางลัดและง่าย เหมาะสำหรับนำติดตัวไปในที่ต่างๆ เป็นประจำสามารถใช้เป็นคู่มือแก้ทุกข์ประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยเป็นหนังสือที่จะแนะนำให้รู้จักและเปิดประตูสู่คู่มือมนุษย์เล่มใหญ่ ฉบับสมบูรณ์ โดยง่าย

Other Online Stores:

Lazada
  Shoppee

บริษัท BOOK TIME จำกัด
Email: webmaster@booktime.co.th

เลขที่ 214 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 38 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02 415 2621, 02 415 6507
แฟกซ์. 02 416 7744